OECD ja FAO: põllumajandustoodang kasvab nii Indias, Jaapanis kui USAs

Indias toimub järgmisel kümnendil nii tarbimise kui toodangu aeglane kasv, samuti prognoositakse põllumajandussaaduste ekspordi väikest langust lähiaastail ja seejärel uut tõusu. Jõudsalt suureneb ka India piimatoodang, teeb OECD ja FAO prognoosidest ülevaate põllumajandusministeeriumi esindaja EV esinduses OECD juures Tiina Vares.

Aruande „OECD-FAO Agricultural Outlook 2014“ põhitähelepanu on tänavu pööratud Indiale, kus prognoositakse piimandus- ja vesiviljelussektorite kiiret edenemist investeeringute toel. Mõlemale valdkonnale ennustatakse jätkuvalt laienemist, kuigi mitte enam sama kiiret kui seni. India elanike toidusedelis domineerivad küll üha kasvava tarbimisega taimetoit ja piim, kuid tulevikus prognoositakse toiduvalikute mitmekesistumist.

India põllud

India põllumajandussektor moodustab üle 10% SKTst, tööhõivemäär põllumajandussektoris on ca 50%. Fotod: Wikimedia Commons

India põllumajandussektor moodustab üle 10% SKTst, tööhõivemäär põllumajandussektoris on ca 50%. Maa- ja tööjõuressurssi on piisavalt, aga probleemiks on vee kättesaadavus. India peamised väljakutsed on ka töökohtade loomine (mitte ainult põllumajanduses), kiire inflatsioon, madal tootlikus ja tööstuse areng.

Toetused põllumajandusele on suured ja moodustavad 2,6% SKTst. Peamiselt on kasutusel hinnatoetused, aga makstakse ka väetisetoetusi ja subsideeritakse põllumajanduses elektrienergia kasutust.

Kõrgete toetustega paistab silma ka Jaapan, kus sealne põllumajandusreform näeb 2020. aastaks ette nii põllumajanduse kogutoodangu kui toetuste kahekordistamise. Jaapani subsiidiumid põllumajandusele on juba praegu maailmas kõrgeimad. Reform Jaapani põllumajandussektoris on aga tingitud põllumajandusnäitajate suurest langusest (riis jt teraviljad) viimasel kümnendil.

Muudatused on ees ka USAs, kus põllumajandusreformi just alanud uus periood (2014-2018) tõi muudatusi mitmes sektoris: toormeprogrammide toetused vähenevad 25%, lisandusid uued taimekasvatuskindlustuse võimalused ja tulukindlustuse meetmed. Muudatused tehti ka omamaistes toiduabiprogrammides, mis moodustavad USA põllumajanduseelarvest lõviosa. Lisaks tarbimise stimuleerimisele laienevad uuel finantsperioodil toetused kultuuridele, mahepõllumajandusele, bioenergiale, maaelule ja tootmist alustavatele ettevõtjaile.

OECD ja FAO ekspertide hinnangul USA põllumajanduseksport järgmise kümnendi jooksul kasvab. Eksporditurgudel pakuvad USAle konkurentsi Okeaania ja Ladina-Ameerika koos Kariibi mere piirkonnaga.

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) ja ÜRO Toidu- ja Põllumajanduse Organisatsioon (FAO) avaldasid värsked prognoosid 2014-2023 aastateks: aruandes on detailne analüüs põllumajandussaaduste riikide, kontinentide ja kogu maailma põllumajandustoodangust, hindadest, nõudlusest, turukonjunktuuri mõjutavatest teguritest ja kaubavahetuse trendidest.

Loe lähemalt OECD ja FAO prognooside kohta: OECD-FAO Agricultural Outlook 2014

Samal teemal: https://maablogi.wordpress.com/2014/09/24/oecd-ja-fao-toiduhinnad-on-2023-aastani-tousutrendis/

Tiina Vares, Põllumajandusministeeriumi esindaja EV esinduses OECD juures

Sildid:, , , ,

About Maaeluministeerium

Maaeluministeerium tegeleb maaelu-, põllumajandus- ja kalanduspoliitika kavandamise ja elluviimisega, koordineerib looma- ning taimekaitsega seotud tegevusi, koostab põllumajanduslike rakendusteaduste riiklike programme ja korraldab nende täitmist ning mõju hindamist, lisaks osaleb riigi kutse- ja kõrghariduspoliitika kujundamisel, korraldab põllumajanduse teadus- ja arendustegevust ning põllumajandusharidust. koordineerib Eesti maaelupoliitikat ja viib ellu Euroopa Liidu (EL) ühist põllumajanduspoliitikat ning Eesti maaelu arengukava, arendab põllumajandustootjate turule suunatust ning töötab põllumajandustootmise elujõu tagamise nimel, kavandab ja viib ellu Eesti kalanduspoliitikat, mille eesmärk on arendada kalamajandust ja tõsta selle konkurentsivõimet, kujundab Eesti söödaohutuse, loomatervise ning põllumajandusloomade aretuse valdkonda, korraldab toidu ohutuse ja nõuetekohasuse tagamist.
%d bloggers like this: