Praktilist taimekaitsealast nõu saab internetist

I-Taimekaitse nõustamiskeskkonna soovitusi järgides on võimalik vähendada taimekaitsevahendite kulunorme 20-80% võrreldes taimekaitsevahendi tootja poolt soovitatud kulunormidega. Kuidas I-Taimekaitse abil taimekaitsekuludelt kokku hoida, kirjutavad Põllumajandusministeeriumi taimekaitsebüroo juhataja Evelin Hillep ja Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadur Veiko Kastanje.

Eesti e-riigi lahenduste hulgas on digitaalne allkirjastamine, e-tervis, e-hääletamine, m-parkimine jpt lahendused. Põllumajanduse valdkonnas hakkavad e-rakendused alles tuult tiibadesse saama. Kasutuses on Põllumajandusministeeriumi kliendiportaal erinevate taotluste ja dokumentide esitamiseks ning tagasiside saamiseks, laiemalt on tuntud toetuste taotlemisega seotud e-PRIA, osa põllumajandustootjaist kasutab  VitalFields süsteemi ning arenemisjärgus on ka CropHealer rakendus.

Tarkvaralahendus taimekaitsetööde planeerimiseks

Meie e-agri lugu täiendab oluliselt Eesti Maaviljeluse Instituudi eestvedamisel rahvusvahelises koostöös loodud ning Eesti Taimekasvatuse Instituudi poolt edasi arendatav seni suhteliselt vähetuntud veebipõhine nõustamiskeskkond I-Taimekaitse. I-Taimekaitse on taimekaitsealane tarkvaralahendus taimehaiguste-, kahjurite- ja umbrohtude tõrje optimaalseks planeerimiseks.

itaimekaitse artikli juurde

I-Taimekaitse võimaldab leida kogu vajaliku taimekaitseinfo ühest allikast ning saada just konkreetselt enda taimekaitseprobleemi jaoks sobiv odavaim lahendus, mis hõlmab nii tegelikku tõrjevajadust, sobivaid taimekaitsevahendeid, optimaalseid kulunorme kui ka taimekaitsevahendite maksumust. Selle veebipõhise nõuandesüsteemi aluseks olevad taimekaitsemudelid lähtuvad otsuste tegemisel neisse sisestatud taimehaiguste, kahjurite ning umbrohtude liigilisest koosseisust ja arvukusest, kultuurtaimede arengufaasist ning olulisematest ilmaandmetest. See võimaldab optimeerida taimekaitsetöid kitsalt konkreetse olukorra ja probleemi lahendamiseks igal konkreetsel põllul eraldi ning ajastada pritsimised täpselt vajalikuks momendiks.

Suurem tulu väiksema kuluga

Taimekaitsevahendite tootjad on oma soovituslike kulunormide puhul sunnitud alati arvestama halvima võimaliku olukorraga – ehk teisisõnu vaikimisi eeldama, et põllul võib olla suurim võimalik hulk kõige visamaid, ohtlikumaid ja kiiremini paljunevaid taimekahjustajaid. I-Taimekaitse abil saavad põllumehed lahendada taimekaitseprobleeme tegelikust põllul valitsevast olukorrast lähtudes, tõstes sellega pritsimise efektiivsust ja taimekaitsevahendite kulu oluliselt vähendades.

Sageli esineb olukordi, kus teravilja teatud kasvufaasis konkreetne kahjur või haigus saagi kvaliteeti või kogust enam vähendada ei saa (või ainuüksi ilmastikutingimused tema arengut piisavalt pärsivad). Sellisel juhul võib igasugune tõrje osutuda põllumajandustootja seisukohast kasutuks või koguni kahjulikuks ning ta peaks tõrjumisest üldse loobuma. Põllumehe vaatevinklist peavad kõik taimekaitsetööd end ära tasuma enamsaagina, mis saadava tuluna ületaks tehtavaid kulutusi.

I-Taimekaitse arendamisel läbi viidud põldkatsetes on õnnestunud vähendada taimekaitsevahendite kulunorme 20-80% võrreldes taimekaitsevahendi tootja poolt soovitatud kulunormidega, saagis seejuures kaotamata. 

See annab aga arvestatavat kokkuhoidu, eriti kallimate taimekaitsevahendite puhul. Samuti oskab süsteem arvutada parima tõrjefekti saavutamiseks optimaalseid paagisegusid.

I-Taimekaitse nõuandesüsteemi puuduseks tavapõllumehe seisukohast võib olla vajadus taimekahjustajate vaatlusandmete järele, mis eeldab teatud fütopatoloogilisi ja taimekaitsealaseid teadmisi. Samuti on andmebaasides seni suhteliselt vähe umbrohu tõrjevahendeid ning mudeleid erinevate taimehaiguste jaoks. Kuid süsteemi arendatakse järjepidevalt ning andmeid tekib iga-aastaselt juurde.

I-Taimekaitses on andmed kõigi Sordilehes avaldatud 68 nisu, 7 kaera ja 54 suviodra sordi ning nende olulisematele taimehaigustele vastuvõtlikkuse kohta. Hetkeseisuga on süsteemis koos nende orienteeruvate hindadega 24 fungitsiidi, 18 herbitsiidi ja 7 insektitsiidi, mille jaoks saab arvutada optimaalseid kulunorme ja pritsimissoovitusi. Tõrjesoovitusi saab 8 olulisema teraviljahaiguse ja 3 levinuma taimekahjuri vastu.

Fakte I-Taimekaitsest:

  • taimekaitsealane nõustamiskeskkond internetis
  • taimekaitsealased soovitused põhinevad põldkatsete andmetel
  • võimaldab põllumajandustootjal majandada kuluefektiivsemalt
  • loodud 2000. aastal Eesti Maaviljeluse Instituudis
  • nõustamiskeskkonna kasutamine on tasuta

Vaata lisaks: 10 kavalat sammu, kuidas põllumehed kasvavat saaki kaitsevad

Evelin Hillep, Põllumajandusministeeriumi taimekaitse büroo juhataja
Veiko Kastanje, Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadur

Kommenteerimine on suletud.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: