Kalanduse säästlikkuse tagab poolte koostöö

21. november on ÜRO Toidu ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) ülemaailmne kalanduspäev. Selle päeva tähistamine sai alguse 1998. aastal kohalike kalurikogukondade algatusel arengumaades, et tõmmata tähelepanu kalandusele mitte ainult kaluri elukutse, vaid ka üldise elulaadi võtmes. On teada, et kalatooted on ühed maailma toiduturu tähtsamatest kauplemisartiklitest. Kalatoodete tootmine saavutas 2016. aastal kõigi aegade suurima mahu, küündides 171 miljoni tonnini. Suur nõudlus kala ja kalatoodete järele ühes kallinenud hindadega tõstsid globaalse kalakaubanduse väärtuse 152 miljardi USA dollarini. Tänasel ülemaailmsel kalanduspäeval on igati asjakohane vaadata otsa statistikale ja teadvustada trende, mis kalanduse üleüldist arengut tagant tõukavad, aga samas kõikidele pooltele kalanduse majandamisel tõsiseid katsumusi esitavad; sellest kirjutab Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna turukorralduse ja kaubanduse büroo peaspetsialist Kristi Ilves.

Kalanduse abil nälja ja vaesuse vastu

TUUL_79

21. sajandi keskpaigaks ületab maailma rahvastikuarv ilmselt 9 miljardi piiri. Ühiskond seisab seega silmitsi tohutu väljakutsega pakkuda inimkonnale piisavalt toitu ja elamiskeskkonda. Alates 1961. aastast on kalatarbimine aastas suurenenud kaks korda kiiremini kui rahvastiku aastane juurdekasv. Vesiviljelus sealjuures on kõige kiiremini kasvav toidusektor maailmas. 2016. aastal oli globaalne vesiviljelustoodang 80 miljonit tonni, millele lisaks toodeti 30 miljonit tonni veetaimi.

Need arengud näitavad, et kalandusel ja vesiviljelusel on väga oluline roll globaalses toidutootmises. FAO juhi José Graziano da Silva sõnul on kalandus- ja vesiviljelustoodangu kasv ilmselge võimalus saavutada maailmas olukord, kus pole nälga ega alatoitumist. Kalanduse teadliku majandamise ja looduslike ressursside parema ärakasutamisega saab vähendada vaesust ja genereerida juurde majanduskasvu. Ka globaalse kalanduse seis aastal 2018 näitab, et kalapüük ja vesiviljelus on otsustava tähtsusega sektorid toidutootmises ja tööhõive tagamises miljonitele inimestele. Aastaks 2030 ennustatakse muuhulgas järgmisi trende:

  • maailma kala tootmine, tarbimine ja kaubandus kasvab endiselt, kuid tempo mõnevõrra aeglustub;
  • vesiviljelustoodangu kasv katab pakkumise ja nõudluse vahelise lünga;
  • kalahinnad jäävad kõrgeks;
  • kalatoodete pakkumine kasvab kõikides maailma regioonides.

Väljakutse on tagada kalanduse kestlikkus ja säästlikkus

Paraku toob järjest intensiivsemaks muutuv majandustegevus ükskõik millises sektoris kaasa ka negatiivseid mõjusid. Tihti ulatuvad need mõjud ka ühe sektori piiridest kaugemale. Kalapüügi valdkonna suurim probleem maailma kontekstis on ülepüük. Ülepüük ohustab kalavarude säilimist ja seega ka nende looduslikku paljunemist. Teisalt vähenevad ülepüügi tõttu ka elatusallikad, eelkõige nende inimeste jaoks, kellele joaks kalapüük on ellujäämiseks otsustava tähtsusega. FAO andmetel on praeguseks 33% looduslikest kalavarudest majandatud allpool bioloogilise taastumisvõime taset, mis tähendab, et püügi tõttu lakkavad need kalavarud mingi aja vältel olemast. Vesiviljeluses võib tekitada probleeme sektori tegevuse kontrollimatu laienemine, mis võib kaasa tuua keskkonnareostusega seonduvaid probleeme ning võimalikke loomahaiguste levikuid. Kalanduse suurim katsumus on seega sektori kestlikkus. ÜRO deklaratsiooni „Muudame maailma: säästva arengu tegevuskava aastaks 2030“ kaudu soovime üheskoos jõuda toidujulgeoleku tagamise ja kestliku arenguni, seda ka kalanduse vallas. Kuivõrd probleemid on keerulised, tuleb leida terviklahendusi, mis tagaksid hea looduskeskkonna, aitaks inimestel säilitada traditsioone ning panustaks ka majandusse.

Kalanduse haldamise ja arendamise fookus on väljakutsete valguses tunduvalt laienenud. Lisaks tavapärasele varude säilimise, bioloogilise mitmekesisuse säilitamise ja keskkonnahoiu temaatikale rõhutatakse poliitikakujunduses ning valitsemises ka sektori tegevuste sotsiaalset mõõdet. See tähendab, et senisest enam tuleb tähelepanu pöörata kalandusega tegelevatele kogukondadele, nende heaolule ja elatusallikatega kindlustamisele. ÜRO tegevuskavas teadvustatakse, et kestlikkuse saavutamine on kõigi riikide ja osaliste ühine vastutus. Valdkondade areng sõltub sektoriülesest, sektoritevahelisest ja rahvusvahelisest koostööst ning kõigi poolte vahelisest infovahetusest.

Kalanduse jätkusuutlikkuse tagab kõikide poolte koostöö

Tänapäevase haldamise võtmeküsimus ongi asjakohane informatsioon. Ühelgi toimijal ega institutsioonil eraldi ei ole iseseisvalt piisaval hulgal teadmisi ega muid ressursse, et lahendada ainuisikuliselt kompleksseid küsimusi. Väljakutsetele saab vastu hakata vaid pooli ja valdkondi kaasates ja hõlmates, mitte välistades. Kaasaegse valitsemise eripära seisneb selles, et sektori haldamine ei toimu ainult avaliku sektori piirides, vaid paralleelselt ka erasektoris ja mitmesugustes era- ja avaliku sfääri hübriidmudelites. Ka ÜRO sellesuunalise programmi märksõnad poliitikakujunduses ja valitsemises on osalus, legitiimsus, läbipaistvus, teadmuspõhisus, integratsioon, koordinatsioon ja kontekstipõhisus.

Nii jõuamegi ringiga tagasi sinna, kus rahvusvahelise kalanduspäeva idee kunagi alguse sai. Peame üheskoos teadvustama, et kõikidel pooltel on oma roll ja sellega kaasnev vastutus kestliku maailma, sh kalanduse ja vesiviljeluse tagamisel. Ning need samad kohalikud kogukonnad ja kalurid – neil kõigil on oma roll ja ressursid ehk teadmised, info, traditsioonid, ja oskused, millega panustada kalanduse ning vesiviljeluse kestlikku arengusse kogu maailmas. Tänase rahvusvahelise kalanduspäeva valguses teadvustame endile, et targa, infovahetusel põhineva valitsemisega on võimalik astuda vastu probleemidele ja väljakutsetele, et väheneks kalavarude üleekspluateerimine, kindlustataks bioloogiline julgeolek (toiduohutus, loomade ja taimede tervis ning heaolu), ning varustataks kalanduse haldussüsteeme täpse ja asjakohase statistikaga adekvaatsete otsuste langetamiseks ja elluviimiseks.

Head rahvusvahelist kalanduspäeva kõigile!

Kommenteerimine on suletud.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: