Miks kasutada toitlustuse ökomärki?

Eestis, nagu ka paljudes teistes riikides, on mahetoidu müük ja tarbimine aastatega pidevalt kasvanud. Järjest rohkem soovitakse mahetoitu süüa kohvikus ja restoranis. Samuti soovitakse, et lastele pakutaks lasteaias ja koolis just mahetoitu. Et mahetoitu pakkuvad toitlustuskohad ära tunda, on loodud toitlustuse ökomärk, kirjutavad Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna peaspetsialist Karin Zereen ja Mahepõllumajanduse Koostöökogu juhatuse liige Merit Mikk.

Ökomärk restorani uksel. Foto: Lihuniku Äri.

Eestis on Skandinaavia maade eeskujul kasutusele võetud toitlustuse ökomärk, mille nõuded on lihtsasti järgitavad ega too endaga kaasa suurt hulka paberimajandust. Heaks eeskujuks on Taani, kus ökomärk on kasutusel juba enam kui 3000 toitlustuskohas – nende hulgas on nii tipprestorane, kohvikuid kui ka väga palju avaliku sektori toitlustajaid, sh lasteasutuste sööklaid.

Mahetoit jõuab aina enam tarbijani

Toitlustuse ökomärk näitab lihtsal ja selgel viisil, et toitude valmistamisel kasutatakse vähemalt osaliselt mahetoorainet, aidates nii vähendada keskkonda ja inimesteni jõudvaid pestitsiidijääke, hoida elurikkust ja tagada loomade kõrge heaolu. Mahetoitu hindavate tarbijate hulk suureneb kiiresti ja toitlustuse ökomärgi abil leiavad nad mahetoitu pakkuvad toitlustuskohad lihtsasti üles.

Ka Eestis jõuab mahetoit tarbijani järjest enam läbi toitlustuse. Kui 2017. aastal oli mahetoidu kasutamisest Veterinaar- ja Toiduametit (VTA) teavitanud 17 toitlustuskohta, siis tänavuse veebruarikuu seisuga on mahetoidu kasutamisest VTAd teavitanud juba 38 toitlustuskohta. Nende seas on nii kohvikuid, restorane, koole kui ka lasteaedu. Teavitanud toitlustuskohtadest 23 kasutavad toitlustamise ökomärki.

Kohalikud omavalitsused on teinud algatusi mahetoidu pakkumiseks

Mahetoitlustuse arengule on palju kaasa aidanud kohalikud algatused. Tallinnas korraldati lasteaedade mahetoidu pilootprojekt, mille käigus katsetasid viis Tallinna lasteaeda nelja kuu vältel vähemalt 25% ulatuses mahetooraine kasutamist. Tartu linn korraldas mahuka hanke leidmaks Tartu munitsipaalkoolidele ja -lasteaedadele toitlustaja, kes oleks valmis pakkuma lastele vähemalt 25% ulatuses mahetoitu. Ka Võru maakonnas tegutsetakse selle nimel, et kohalikes haridusasutustes pakutaks lastele järjest enam mahetoitu. Nendest algatustest tuleb lähemalt juttu tulevastes blogipostitustes.

Mahetoit. Foto: Lauri Laan.

Toitlustuse ökomärgi kasutamiseks tuleb järgida kindlaid nõudeid

Kui toitlustaja soovib pakkuda mahetoitu ja sellest tarbijale toitlustuse ökomärgiga teada anda, peab ta astuma mõned vajalikud sammud. Kui ta aga toitlustuse ökomärki kasutada ei soovi, siis ei pea ta neid samme astuma.

1. Mahetooraine ostmine

Esimese sammuna peab toitlustaja otsustama, millist mahetoitu ja kui suurel määral ta tooraineks soovib kasutada. Mahetooraine muutub järjest kättesaadavamaks – kohalikku mahetoitu saab osta otse mahetootjatelt ja -töötlejatelt ning hulgimüüjatelt, importtoodangut pakuvad nt ökopoed nii jaepakendis kui ka toitlustajale sobivas suures pakendis. Lähemat teavet kohaliku mahetoodangu kohta saab Mahepõllumajanduse Koostöökogult (mahekogu@gmail.com) ja Organic Estonialt (organicestonia@gmail.com).

2. Mahetooraine osakaalu arvutamine

Järgmisena tuleb teha arvutus, kui suur on mahetoidu protsentuaalne osakaal toorainest ühes kalendrikuus. Ökomärgi kasutamiseks peab eelneval kuul ettevõttesse toodud mahetoodete osakaal toidu toorainest olema koguse või maksumuse põhjal üle 20%. Arvesse tuleb võtta kõik toidu valmistamiseks kasutatavad ja valmistoiduna pakutavad toiduained (nt toidu kõrvale pakutav leib, mahl). Arvesse ei võeta alkoholi, vett ega jahindusest (metsloomade liha) või looduslikust kalapüügist saadud tooteid.

3. Veterinaar- ja Toiduameti teavitamine

Kui mahetooraine osakaal on vähemalt 20% ja toitlustaja soovib hakata kasutama toitlustuse ökomärki, peab ta sellest teavitama VTAd. Teavitada saab Maaeluministeeriumi kliendiportaalis või täites mahetoitlustamise teavitamise vormi. Teavitusele tuleb lisada eelmise kuu kohta tehtud mahetoodete osakaalu arvestus. Selleks võib kasutada VTA soovituslikku vormi või enda tehtud arvestust, mis sisaldab nõutavat infot. Oluline on sisu, mitte vorm.

4. Toitlustuse ökomärgi kasutamine

Kui teavitus tehtud, saab hakata toitlustuse ökomärki kasutama ja mahetooraine kasutamisest teada andma. Toitlustuse ökomärgil on olenevalt mahetoodete osakaalust kolm astet:

  • üle 20% kuni 50%;
  • üle 50% kuni 80%;
  • üle 80% kuni 100%.
Eesti riiklik mahetoitlustamisele viitav märgistus olenevalt toitlustusasutuses kasutatava mahetooraine osakaalust – 20–50%, 50–100% või 80–100%.

Märgiga samale vaateväljale peab lisama info, kas see osakaal on arvutatud koguse või maksumuse põhjal. Märgi etalonide failid leiab nii Maaeluministeeriumi kui ka Maheklubi kodulehelt, valmis märke saab Veterinaar- ja Toiduametilt (vet@vet.agri.ee) ja Mahepõllumajanduse Koostöökogult (mahekogu@gmail.com).

Edaspidi tuleb pidada igakuist arvestust mahetooraine osakaalu kohta. Seda infot enam VTAle saatma ei pea, kuid see peab olema iga kalendrikuu 20. kuupäevaks eelmise kuu kohta arvutatud ja kohapeal kättesaadav, kui VTA seda kontrollida soovib.

Ökomärgile lisaks või selle asemel saab ka muul viisil mahepõllumajanduslike koostisosade kasutamisele viidata (nt kõik road menüüs on mahedad, mingi tooraine on kogu menüüs mahe). Sellisel juhul kehtivad mahetoitlustamisele mõnevõrra teistsugused nõuded. Täpsema info (sh juhendi) nii ökomärgi kui ka muul viisil viitamise kohta leiab VTA kodulehelt.

Kommenteerimine on suletud.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: