Taimekaitsevahendi ohutust kontrollitakse Euroopa Liidus põhjalikult

Taimekaitsevahendid ehk pestitsiidid on keemilised ühendid, mida kasutatakse taimede kaitsmiseks ning kahjurite ja umbrohtude hävitamiseks või kontrolli all hoidmiseks. Et nende kasutamine oleks ohutu inimese tervisele ja keskkonnale, kontrollitakse taimekaitsevahendite ohutust suure põhjalikkusega, kirjutab Maaeluministeeriumi toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo peaspetsialist Sille Vahter.

Foto: Pixabay

Tootjate esitatud taotlus taimekaitsevahendite kasutusloa saamiseks läbib kindla protseduuri. Selles täidavad oma ülesannet kolm osalist – Euroopa Toiduohutusamet (EFSA), Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu liikmesriigid.

Protsessi selgitab interaktiivne infoleht Maaeluministeeriumi kodulehel.

Loa saamiseks tuleb tagada pestitsiidi toimeaine tõhusus ja ohutus tervisele

Taimekaitsevahendi toimeaine[1] heakskiitmiseks esitab ettevõte kõigepealt taotluse Euroopa Liidu liikmesriigile, kes on määratud toimeainet hindama. Taotlus sisaldab toetavat teaduslikku informatsiooni ja viiteid seotud uuringutele. Seejärel hindab liikmesriik esitatud taotlust. See, milline liikmesriik taotlust hindab, sõltub toimeainest, kuna taotluste hindamine on jagatud liikmesriikide vahel toimeainete kaupa.

Seejärel saadab liikmesriik enda koostatud hindamisaruande EFSAle, kes omakorda seda hindab. Koostöös liikmesriikidega annab EFSA hindamisaruandele eksperthinnangu ja saadab oma järeldused Euroopa Komisjonile.

EFSA hinnangu alusel otsustavad Euroopa Komisjon ja liikmesriigid kas kiita toimeaine heaks või mitte. Toimeaine kiidetakse heaks, kui on tõendatud selle tõhusus ja ettenähtud kasutuse korral puudub ainel kahjulik mõju inimese tervisele ja keskkonnale. Uuele toimeainele antakse heakskiit tavaliselt 10 aastaks, samas võib heakskiitu pikendada kuni 15 aastani.

EFSA määrab vastuvõetava ööpäevase koguse (ADI[2]), ainega kokkupuutumise vastuvõetava ulatuse (AOEL) või akuutse standarddoosi (ArfD[3]). Nende väärtuste määramisel tagatakse vähemalt 100kordne ohutusvaru, võttes arvesse toimeaine mõju laadi ja raskust ning elanikkonnarühmade haavatavust. Vajaduse korral rakendatakse suurendatud ohutusvaru.

Toimeaine hindamisel võetakse arvesse nii toimeaine kui ka selle ainevahetussaaduste võimalikke kahjulikke omadusi. Teavet toimeainete kohta (sh nende piirnormid) saab Euroopa Komisjoni pestitsiidide andmebaasist.

Taimekaitsevahendi turustamine eeldab toimeaine heakskiitmist

Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt vastutavad liikmesriigid taimekaitsevahendite turule lubamise eest. Ettevõte esitab liikmesriigile taotluse heakskiidetud toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi turule toomiseks.

Taotlus kirjeldab taimekaitsevahendi kavandatavaid kasutusi, näiteks millistel põllukultuuridel võib seda kasutada ja milline on kulu hektarile. Iga taotluse hindab ja kiidab heaks selle riigi pädev asutus, kellele taotlus esitatakse.

Liikmesriigi koostatud hinnangus pakutakse ka toimeaine jäägile sobilik piirnorm ehk suurim lubatud aine kogus, mis võib esineda toidus jäägina, kui taimekaitsevahendit on kasutatud kasutusjuhiste kohaselt.

Juhul, kui pakutud jäägi piirnorm on hõlmatud juba kehtiva õigusaktiga, siis saadetakse taotlus Euroopa Komisjonile. Kui pakutud jäägi piirnorm ei ole hõlmatud kehtiva õigusaktiga, siis hindab EFSA liikmesriigi pakutud jäägi piirnormi ja edastab oma arvamuse Euroopa Komisjonile. EFSA teaduslikud arvamused on avaldatud EFSA kodulehel. Samuti korraldab EFSA üldise riskihindamise kõikide kasutuste kohta, mida on taotluses kirjeldatud.

Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide esindajate ülesanne on otsustada, kas kiita heaks toimeaine jäägi piirnormi ettepanek või mitte. Euroopa Komisjon ja liikmesriigid kehtestavad toimeinete jääkidele piirnormid toimeainete kasutamise taotluses loetletud põllukultuuridele. 

Taimekaitsevahendile kasutusloa andmisel on Euroopa Liit jaotatud kolmeks tsooniks: põhja-, lõuna- ja kesktsoon. Grupeeritud on sarnase põllumajandus-, keskkonna- ja taimetervisetingimustega riigid. Seejärel saab liikmesriik taimekaitsevahendi turule lubada. Kui taimekaitsevahend on juba ühes liikmesriigis turule lubatud, siis on selle turule lubamine vastastikuse tunnustamise alusel lihtsam ka teises samasse tsooni kuuluvas liikmesriigis.

Turule lubamisele järgneb pestitsiidijääkide seire

Pärast seda, kui taimekaitsevahend on riigis turule lubatud, saab ettevõte hakata seda seal turustama.

Liikmesriikide ülesanne on jälgida taimekaitsevahendite kasutamist ning kontrollida, kas neid kasutatakse ELis kehtestatud tingimuste kohaselt, st kas neid kasutatakse ainult lubatud põllukultuuridel ja õiges koguses.

Samuti viiakse ELis läbi toidus sisalduvate pestitsiidide toimeainete jääkide koordineeritud seireprogrammi ja riiklikke seireprogramme. EFSA ülesanne on koguda ja analüüsida seireprogrammide tulemusi ja koostada ELi iga-aastane pestitsiidijääkide aruanne.

Lisainfot taimekaitsevahendite ja pestitsiidide toimeainete jääkide kohta saab Euroopa Komisjoni kodulehelt, Maaeluministeeriumi kodulehelt, Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt ning Euroopa Toiduohutusameti kodulehelt.


[1] Toimeained, näiteks kemikaalid või mikroorganismid, on taimekaitsevahendi peamised koostisosad, mis võimaldavad tootel teha oma tööd.

[2] Toidus sisalduv toimeaine kogus, mille tarbimisel iga päev terve inimese eluea jooksul ei esine terviseriski (ühik: mg / kehamassi kg).

[3] Toidus sisalduv toimeaine kogus, mille tarbimisel lühema aja jooksul (üks toidukord või ööpäeva jooksul) ei esine terviseriski (ühik: mg / kehamassi kg).

 

Kommenteerimine on suletud.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: