Müügiedenduskampaaniad toetavad Euroopa toidu head kuvandit

Põllumajandus- ja toidusektori esindusorganisatsioonidel on võimalus saada tuge uutele turgudele sisenemiseks ja Euroopa Liidu põllumajandustoodete konkurentsivõime tugevdamiseks. Toetusest ja toetuse saamise võimalustest kirjutab lähemalt Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna nõunik Liis Raska.

Euroopa Liidu põllumajandussaaduste ja -toodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete eelarve on suunatud põllumajandus- ja toidusektori esindusorganisatsioonide läbiviidavatele programmidele ning Euroopa Komisjoni tegevustele kolmandate ehk liiduväliste riikide turgudel.

Teavitus- ja müügiedendusmeetmete iga-aastane tööprogramm kinnitatakse sügisel, mil määratakse kindlaks olulised tootekategooriad ja sihtturud, kuhu järgneval aastal toetusraha suunatakse. Kõik Euroopa Liidu teavitus- ja müügiedendusmeetmete raames rahastatavad tegevused tuleb siduda kohustusliku sõnumiga „Enjoy – it’s from Europe!“.

2022. aasta tööprogrammis on Euroopa Liidu põllumajandussaaduste ja -toodete teavitus- ja müügiedendusmeetmeteks eraldatud 185,9 miljonit eurot, millest 9,5 miljonit eurot on mõeldud Euroopa Komisjoni tegevusteks liiduväliste riikide turgudel.

Sarnast võimalust on Eestis varem kasutanud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete populariseerimiseks ning MTÜ Liivimaa Lihaveis oma kvaliteedikava raames toodetud liha tutvustamiseks Rootsi ja Läti külalismajandussektoris. Lisaks on meedet hiljuti kasutatud mitme liikmesriigi koostöös läbiviidava programmi raames, et tutvustada geograafilise tähisega toodet “Estonian vodka“.

Põllumajandus- ja toidusektori esindusorganisatsioonidele suunatud toetus

Alanud aastal saavad põllumajandus- ja toidusektori esindusorganisatsioonid taotleda toetust ühe- kuni kolmeaastasele teavitus- ja müügiedendusprogrammile, mille põhisõnumina rõhutatakse Euroopa Liidu toodete kvaliteeti, ohutust või tootmismeetodeid. Tegevusi saab planeerida nii liikmesriikide kui ka liiduväliste riikide turule. Programmid võivad koosneda erinevatest tegevustest, nagu näiteks suhtekorraldus (pressiüritused), reklaam (internet, välireklaam, televisioon, trükimeedia jne), reklaam müügikohal (degusteerimised, reklaam jaemüüjate trükistes, reklaam müügikohtades jne) ja üritused (stendid messidel, seminarid, õpitoad, ettevõtetevahelised kohtumised jne). Siiski ei ole tegemist klassikalise reklaamimeetmega, kuna selged nõuded on sätestatud nii toodete päritolu kui ka kaubamärkide esitlemisele.

Toetustaotlusi võivad esitada nii ühe liikmesriigi organisatsioonid kui ka mitme liikmesriigi organisatsioonid koostöös. Sellest sõltuvalt eristatakse kaht tüüpi programme:

  • lihtprogrammid, mille puhul saavad toetust taotleda ühest liikmesriigist pärit põllumajandus- ja toidusektori esindusorganisatsioonid ning nende haldamine toimub Euroopa Komisjoni ja liikmesriigi koostöös;
  • multiprogrammid, millele saavad toetust taotleda mitme liikmesriigi põllumajandus- ja toidusektori esindusorganisatsioonid koostöös ning neid programme haldab Euroopa Komisjon otse.

Müügiedendusmeetme areng

Euroopa Liidu põllumajandussaaduste ja -toodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete aastane eelarve suurenes 113 miljonilt eurolt 2016. aastal 201,1 miljonile eurole 2019. aastal. Perioodil 2016–2019 valiti rahastamiseks 112 Euroopa Liidu siseturule ja 167 liiduvälistele turgudele suunatud programmi. Erilist tähelepanu pöörati seejuures suurema kasvupotentsiaaliga liiduväliste riikide turgudele – perioodil 2016–2019 oli üle poole liiduvälisest eelarvest ette nähtud Hiina, Jaapani, Lõuna-Korea, Taiwani, Kagu-Aasia regiooni, India, Colombia ja Põhja-Ameerika turgudele. Lähemalt saab selle kohta lugeda ELi-sisese ja -välise müügiedenduspoliitika hindamise tugiuuringust.

Joonis 1. Sihtriigid, kus perioodil 2016–2019 on kampaaniaid peetud. Eelarve jaotus liiduväliste riikide puhul perioodil 2016–2019 (miljon eurot).  

Euroopa Komisjoni tegevused liiduväliste riikide turgudel, mis toetavad uute turgude avamist

Lisaks toetusmeetmele moodustavad teise olulise osa Euroopa Liidu teavitus- ja müügiedendusmeetmetest Euroopa Komisjoni enda tegevused liiduväliste riikide turgudel, mille eesmärk on toetada uutele turgudele sisenemist. Sellised tegevused on näiteks järgmised:

  • kõrgetasemelised missioonid, mille käigus põllumajandusvolinik külastab äridelegatsiooniga mõnda uut sihtriiki;
  • seminarid, kus selgitatakse Euroopa Liidu põllumajandustoodete ekspordi suhtes kehtivaid rangeid standardeid ja liidus kehtivaid toiduohutusnõudeid;
  • Euroopa Liidu ühisstendide korraldamine rahvusvahelise tähtsusega messidel ja näitustel;
  • teavituskampaaniad, mis sageli kombineeritakse eespool nimetatud tegevustega ning mille eesmärk on kinnistada liidu toodete mainet uuel turul;
  • tehnilise abi teenused liikmesriikidele, sealhulgas nt turukäsiraamatud.

2022. aastal on Euroopa Komisjoni tegevustena planeeritud kõrgetasemeline visiit Singapuri ja Vietnami, ühisstendid messidel Fine Food Australia, Foodex Tokyo ja FHA Singapore.  Dubai EXPO 2022 raames toimus Araabia Ühendemiraatides kahe kuu jooksul teavituskampaania „More than Food, Great Stories to Share“. Viimase puhul rõhutati Euroopa toidu ja jookide puhul kõrget toiduohutust, autentsust ja kestlikkust; esindatud olid ka Eesti toidutooted ja joogid. Viidatud teavituskampaania raames toimunut saab jälgida Instagrami kontol @morethanfoodme.

Euroopa Komisjoni rahastatavad auhinnatud teavituskampaaniad, mida on korraldatud näiteks Araabia Ühendemiraatides ja Hiinas, on heaks võimaluseks oma toodet selle sõnumi alla positsioneerida. Euroopa Liidu mõõtmega sõnumit „Enjoy, it’s from Europe!“ rõhutatakse kohustusliku elemendina nii Euroopa Komisjoni tegevustes kui ka põllumajandus- ja toidusektori esindusorganisatsioonide rakendatavates programmides, mis aitab regiooni head kuvandit võimendada ja kinnistada. Selliste tegevuste kaudset mõju ning Euroopa toidu ja jookide head kuvandit saavad enda kasuks rakendada ka Eesti põllumajandus- ja toidusektori ettevõtjad. Auhinnatud videot saab vaadata YouTube’is.

Müügiedenduspoliitika läbivaatamise protsess

Praegu on käimas Euroopa Liidu müügiedenduspoliitika ülevaatus, millega alustati 2021. aasta esimeses kvartalis. Avalik konsultatsioon oli avatud kuni 23. juunini 2021. Oluline teema, mida protsessi käigus analüüsiti, oli kooskõla Euroopa rohelise kokkuleppega, strateegiaga „Talust taldrikule“ ja Euroopa vähktõvevastase võitluse kavaga. Õiguslike ettepanekutega plaanib Euroopa Komisjon välja tulla 2022. aasta teises kvartalis, kuid juba 2022. aasta programmide taotlemise puhul on arvestatud poliitiliste prioriteetidega. Näiteks on märkimisväärne osa eelarvest suunatud mahekvaliteedikavade populariseerimiseks, et aidata nii kaasa seatud eesmärgile suurendada mahepõllumajanduslikku tootmist, mis peaks 2030. aastaks hõlmama 25% ELi põllumajandusmaast.

2022. aasta tööprogramm, eelarve ja taotlemine

186 miljonist eurost on 2022. aasta tööprogrammis ligi pool ette nähtud strateegia „Talust taldrikule“ eesmärke toetavate teemade rahastamiseks – liidu siseturule suunatud promotsiooniks on määratud 32  miljonit eurot mahetoodetele, 20 miljonit eurot kestlikele toodetele ja 19,1 miljonit eurot värske puu- ja köögivilja tarbimise suurendamiseks ning liiduvälistes riikides on 18 miljonit eurot ette nähtud mahedate ja kestlike toodete promotsiooniks.

Olulisema muudatusena peavad 2022. aastast kõik Euroopa Liidu siseturule suunatud programmid sisaldama viidet programmi sihtriigi toitumissoovitustele. Lisaks on hindamiskriteeriumite all uus alakriteerium, mille alusel vaadeldakse programmi kooskõla Euroopa Liidu kliima ja keskkonna eesmärkidega, Euroopa rohelise kokkuleppega ning strateegiaga „Talust taldrikule“, lähtudes toidu säästvast tootmisest ja tarbimisest.

Euroopa Liidu põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete taotlusvoorud on juba avatud ning tänavu saab taotlusi esitada kuni 21. aprillini. Tabelis 1 on toodud tänavune lihtprogrammide eelarve ja teemad ning tabelis 2 tänavune multiprogrammide eelarve ja teemad. Rohkem infot meetme kohta leiate Maaeluministeeriumi kodulehelt.

Esitada tuleb taotlused Euroopa Teadusuuringute Rakendusagentuuri e-keskkonnas.

Tabel 1. Lihtprogrammide eelarve 2022. aasta tööprogrammis
Tabel 2. Multiprogrammide eelarve 2022. aasta tööprogrammis

Kommenteerimine on suletud.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: